Posted on Leave a comment

NFC + Cryptocurrency

NFC Crypto เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในวงการการเงินและการชำระเงินในยุคปัจจุบัน NFC ย่อมาจาก Near Field Communication ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่ใช้ความถี่เฉพาะในการส่งสัญญาณระยะใกล้

ส่วน Cryptocurrency คือ สินทรัพย์ดิจิตอล ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรม และ ความเป็นส่วนตัว

Continue reading NFC + Cryptocurrency